Mechanizm naprowadzania dla rekrutacji komórek progenitorowych szpiku kostnego do nowonaczyń ad 10

Każde doświadczenie przeprowadzono 3 razy z identycznymi wynikami, z 4 powtórzeniami na grupę leczoną. Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą testu jednostronnego ucznia. Dodatkowo, 25000 komórek ludzkich znakowanych CMTMR na studzienkę wysiano na monowarstwy HUVEC w 96-dołkowych płytkach do hodowli przez 30 minut w 37 ° C w obecności 25 ug / ml (2,5 ug / 25 000 komórek) HP2 / 1, JBS5 LM609, P1F6, P4C10, blokujące funkcjonowanie przeciwciała anty-a2 (BD Biosciences. Pharmingen) i ludzkie rsVCAM (R & D Systems). Łącznie 25 000 komórek jednojądrzastych EGFP + szpiku kostnego, komórki Lin +, Lin. Continue reading „Mechanizm naprowadzania dla rekrutacji komórek progenitorowych szpiku kostnego do nowonaczyń ad 10”

Receptory adrenergiczne zapobiegają dezadaptacyjnej reakcji serca na przeciążenie ciśnieniowe ad 7

Hamowanie ostrej apoptozy miocytów 1-AR jest dobrze udokumentowane (51-54), a mechanizmy obejmują aktywację Erk i inaktywację BAD, stymulowanie wytwarzania adenozyny, zwiększenie metabolizmu glukozy i zmniejszenie kwasowości wewnątrzkomórkowej (3, 4). Poza tymi ostrymi działaniami, A-1A przewlekle zwiększa ekspresję czynników antyapoptotycznych, takich jak dysmutaza ponadtlenkowa i iNOS (55, 56). Podobnie wstępne eksperymenty z matrycą DNA identyfikują kilka genów związanych z apoptozą, które są regulowane znacząco w miocytach a1-AR KO (P. Simpson i wsp., Niepublikowane obserwacje). Zatem zwiększona apoptoza w ABKO ma wiele prawdopodobnych mechanizmów. Continue reading „Receptory adrenergiczne zapobiegają dezadaptacyjnej reakcji serca na przeciążenie ciśnieniowe ad 7”

Rola regulacyjna anafilatoksyny C5a w odporności typu 2 na astmę ad 6

Co ważne, liczby mDC od myszy eksponowanych na HDM były znacznie wyższe w obecności targetowania C5aR niż w nieobecności blokady C5aR (Figura 6B), co dawało stosunek mDC / pDC 17,5 w myszach traktowanych anty-C5aRp w porównaniu z stosunek 5 u nieleczonych myszy (Figura 6B). Ponadto, stosunek mDC / pDC wzrósł 2-krotnie, gdy C5aR był zablokowany przy braku ekspozycji na alergen (Figura 6B). Dane te sugerują bezpośredni wpływ C5a na DC płucne, który reguluje równowagę między mDC i pDC w środowisku płucnym w warunkach stanu ustalonego, jak również w odpowiedzi na ekspozycję na alergen. Figura 6 Wpływ docelowego C5aR na kompozycję podzbioru DC płucnego. Liczby mDC i pDC (A i B, lewe panele) zebrano z płuc myszy BALB / c eksponowanych na HDM 16 godzin po końcowej ekspozycji (A) lub pierwotnej (B) in vivo. Continue reading „Rola regulacyjna anafilatoksyny C5a w odporności typu 2 na astmę ad 6”

System FGF odgrywa kluczową rolę w regulowaniu integralności naczyń cd

W zgodzie z obserwowaną utratą integralności układu naczyniowego tchawicy, zaobserwowano znaczny wzrost retencji błękitów Evansa w mięśniu szkieletowym u myszy eksponowanych na sFGFR1IIIc, ale nie na wirusa sFGFR3IIIb i kontrolnych (Figura 2B). W tym samym niebieskim oznaczeniu Evans wykazano znaczny wzrost przepuszczalności zarówno w tkance mięśnia sercowego, jak i w tkance płucnej u myszy eksponowanych na sFGFR1IIIc i sFGFR3IIIc, ale nie u zwierząt kontrolnych lub sFGFR3IIIb (Figura 2C). Figura 2 Znieczulona integralność naczyń u myszy pozbawionych sygnalizacji FGF. (A) Zwiększona przepuszczalność naczyń i zaburzona morfologia śródbłonka u myszy sFGFR1IIIc. Dziesięć dni po wstrzyknięciu adenowirusa myszom C57BL / 6, naczynia krwionośne tchawicy wybarwiono na CD31 (czerwony). Continue reading „System FGF odgrywa kluczową rolę w regulowaniu integralności naczyń cd”

System FGF odgrywa kluczową rolę w regulowaniu integralności naczyń ad 10

Myszy następnie uśmiercono, krew odsączono przez perfuzję solą fizjologiczną, a mięśnie brzuchatego łydki, płuca i serce wycięto i wysuszono w 55 ° C. Niebieski barwnik Evansa w tkankach ekstrahowano formamidem przez 24 godziny w temperaturze 55 ° C, a jego fluorescencję przy 607 nm mierzono za pomocą czytnika fluorescencyjnego (BioTek). Doświadczenia Transwell-tracera z fluorescencyjnym dekstranem przeprowadzono stosując 24-dołkowy system Transwell HTS Fluoroblok (1,0. M porów, BD). BAEC (2 x 104) wysiano na błonę wkładki Transwell powleczoną 10 .g / ml fibronektyny. Continue reading „System FGF odgrywa kluczową rolę w regulowaniu integralności naczyń ad 10”

Przeszczepienie komórek macierzystych nerki może poprawić fenotyp mysiego modelu rdzeniowego zaniku mięśni ad 8

Wszystkie analizowane typy komórek wyrażały wysokie poziomy białka chemotaktycznego monocytów (1 (MCP1), z najwyższymi poziomami wyrażanymi przez fibroblasty (MCP1: stymulowany w stosunku do niezróżnicowanych, P = 0,000013, zagnieżdżony w stosunku do astrocytów, P = 0,000013, stymulowany w stosunku do fibroblastów, P = 0,00002 ). Inne prozapalne cytokiny nie ulegały ekspresji lub były wydzielane na bardzo niskich poziomach przez komórki pochodzące z ALDHhiSSClo (dodatkowa Figura 10). Analizowaliśmy również za pomocą testu ELISA poziomy innych czynników wzrostu nieuwzględnionych w powyższej macierzy w celu określenia profilu neurotrofin: czynnik neurotroficzny pochodzący z linii komórek glejowych (GDNF), czynnik neurotroficzny pochodzenia mózgowego (BDNF), neurotrofina-3 ( NT3) i TGF-a (Dodatkowa figura 11). Primed ALDHhiSSClo NSCs wydzielają znaczne ilości GDNF (731.5. 77,66 pg / ml, primed w stosunku do innych komórek, P <0,00001), BDNF (501,83. Continue reading „Przeszczepienie komórek macierzystych nerki może poprawić fenotyp mysiego modelu rdzeniowego zaniku mięśni ad 8”

ABCG1 i HDL chronią przed dysfunkcją śródbłonka u myszy karmionych dietą bogatą w cholesterol ad 7

Dane te silnie sugerują, że 7-KC indukuje tworzenie O2 ., który reaguje z NO wytwarzanym przez eNOS, tworząc ONOO ., co z kolei prowadzi do utleniania eNOS. Wpływ ekspresji transgenu apoA-I w funkcji śródbłonka. W celu dalszej oceny roli HDL w funkcji śródbłonka zbadano również wpływ ekspresji transgenu apoA-I na zależne od śródbłonka wasorelaksacja w Ldlr + /. Karmionym HCD. myszy. Continue reading „ABCG1 i HDL chronią przed dysfunkcją śródbłonka u myszy karmionych dietą bogatą w cholesterol ad 7”

Hamowanie kalpain poprawia pamięć i transmisję synaptyczną w mysim modelu choroby Alzheimera czesc 4

Wyniki te potwierdzają wyniki za pomocą E64, co wskazuje, że inhibitory kalpainy można stosować do przywrócenia normalnej podstawowej częstotliwości spontanicznego uwalniania neuroprzekaźnika u myszy APP / PS1. Ponadto, ponieważ stężenie BDA-410 stosowane w tych doświadczeniach było bardzo niskie (poniżej progu inaktywacji innych proteaz), doszliśmy do wniosku, że działanie BDA-410 jest specyficzne dla jego działania hamującego wobec kalpain. Aby dodatkowo potwierdzić, że BDA-410 może ratować zmiany transmisji synaptycznej u myszy APP / PS1, zbadaliśmy wpływ związku na indukowane glutaminianem, długotrwałe wzmocnienie transmisji synaptycznej w hodowanych neuronach hipokampa. Powieliliśmy nasze poprzednie wyniki, pokazując, że krótkie zastosowanie glutaminianu (200. M) nie spowodowało zwiększenia częstotliwości mEPSC w hodowlach myszy APP / PS1 w porównaniu z hodowlami myszy WT (Figura 2C). Continue reading „Hamowanie kalpain poprawia pamięć i transmisję synaptyczną w mysim modelu choroby Alzheimera czesc 4”

Wykorzystanie profilowania transkrypcyjnego do opracowania testu diagnostycznego tolerancji operacyjnej u biorców przeszczepów wątroby ad

Ogólnie rzecz biorąc, analiza danych pochodzących z mikromacierzy prowadzi do identyfikacji genetycznego klasyfikatora, który wykazuje wysoką dokładność w odróżnianiu TOL od próbek innych niż TOL. Rysunek Zarys umiejętności. Próbki krwi obwodowej uzyskano od łącznie 80 biorców przeszczepionej wątroby i 16 zdrowych osób. Próbki od biorców TOL i innych niż TOL podzielono na zestaw treningowy (38 próbek) i zestaw testowy (23 próbki). Różnicową ekspresję genów mikromacierzy pomiędzy próbami TOL i innymi niż TOL w zbiorze treningowym oszacowano najpierw za pomocą SAM. Continue reading „Wykorzystanie profilowania transkrypcyjnego do opracowania testu diagnostycznego tolerancji operacyjnej u biorców przeszczepów wątroby ad”

Wykorzystanie profilowania transkrypcyjnego do opracowania testu diagnostycznego tolerancji operacyjnej u biorców przeszczepów wątroby ad 9

Ta sama strategia została wykorzystana do oszacowania korelacji między danymi dotyczącymi ekspresji w mikromacierzy a odsetkiem komórek CD4 + CD25 +, CD4 + Foxp3 +, CD4 +, CD8 +, CD19 +, NKT, całkowitego. TCR +, V. 1TCR + i V. 2TCR + we krwi obwodowej . Globaltest to metoda określania, czy wzorzec ekspresji uprzednio określonej grupy genów jest powiązany ze zmienną kliniczną, która może być zmienną dyskretną lub ciągłym. Continue reading „Wykorzystanie profilowania transkrypcyjnego do opracowania testu diagnostycznego tolerancji operacyjnej u biorców przeszczepów wątroby ad 9”